poniedziałek, 11 stycznia 2010

NOWELIZACJA USTAWY O VAT OD 01/01/2010r.

Ustawą z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dn.23/11/2009 Nr 195,poz.1504) z mocą obowiązywania od 1stycznia 2010r. zmieniono ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dn. 5/04/2004r.Nr 54,poz.535 z późn. zm.)

- Co do zasady, przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

- Wyjątek stanowi art.28g,który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Ustawa zmieniająca wprowadza również przepisy przejściowe wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010r. (z wyjątkiem art.. 3 ustawy zmieniające, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009r.)


- Jedną z najistotniejszych zmian mających niewątpliwie wpływ na wiele podmiotów gospodarczych jest wykreślenie art. 27 i 28 ustawy VAT i wprowadzenie nowych art. 28a do 28o.

- Jest to bezpośrednia implementacja do przepisów o podatku od towarów i usług zmian wprowadzonych dyrektywą Rady Europy nr 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie miejsca świadczenia usług. Należy w tym miejscu zauważyć, iż zmiany te nie są czysto kosmetyczne, lecz wprowadzają małą rewolucję w dotychczasowym opodatkowaniu usług.

NOWA USTAWA = NOWE WYMOGI FORMALNO-PRAWNE

NOWELIZACJA USTAWY O VAT OD 01/01/2010r. - USŁUGI B2B- NOWE ZASADY

1) USŁUGI B2B- NOWE ZASADY
- Zmiana fundamentalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach pomiędzy podatnikami VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami co do zasady miejscem świadczenia usług B2B będzie miejsce siedziby usługobiorcy. (z wyjątkiem niektórych usług)

- Co to dla nas oznacza?- iż większość usług będzie mogła być opodatkowana nie w Polsce tylko w kraju usługobiorcy który jest podatnikiem VAT i zastosuje do tej usługi samonaliczenie VAT tj. rozpozna i zaraportuje ją w swoim kraju jako- import usług.

- Nadal pozostaną wyjątki np. miejsce świadczenia dla nieruchomości-tam gdzie ona się znajduje.


- Uwaga: będzie należało tutaj w takich przypadkach dokładnie analizować czy otrzymane od kontrahentów zagranicznych FV za usługi z ich VAT-em krajowym- są zasadne.

- Jeśli kontrahent naliczy VAT od usługi w swoim kraju (a nie powinien), to my będziemy mieć problem z odzyskaniem tego VAT-u w tamtym kraju na bazie VIII dyrektywy. Owszem będzie należało wystąpić o korektę do tego kontrahenta anulującą ten VAT, ale w moim odczuciu konsekwentnie będzie należało skorygować wartość zaraportowanego importu usług (gdzie podstawę do samonaliczenia VAT stanowi wartość do zapłaty)

NOWELIZACJA USTAWY O VAT OD 01/01/2010r - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE –INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA DLA USŁUG

2) NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE –INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA DLA USŁUG

- Od 1 stycznia 2010 r. zmodyfikowane zostaną zasady składania informacji podsumowujących dla celów VAT. Informacje te będą m.in. składane miesięcznie.

- Informacje podsumowujące mają być składane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą

- Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25.dnia m-ca następującego po okresie, o którym mowa w art.. 100 ust. 3-6 ustawy o VAT


Zmieni się zakres transakcji objętych obowiązkiem raportowania w informacjach podsumowujących. Obecnie raportowaniu podlegają wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT) oraz dostawy towarów w ramach tzw. transakcji trójstronnych, czyli zasadniczo transakcje obejmujące przemieszczenia towarów pomiędzy Polską i innymi krajami UE.

Od początku stycznia 2010 r. obowiązek ten rozszerzony zostanie na przypadki świadczenia usług przez polskich podatników na rzecz kontrahentów z innych krajów UE, jeżeli VAT z tytułu takich transakcji jest rozliczany przez zagranicznego nabywcę usługi (ang. reverse charge mechanism).

REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010r. W ZAKRESIE USTALANIA MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG

Od 1 stycznia 2010r. dla określenia miejsca świadczenia usługi zasadnicze znaczenie mieć będzie osoba nabywcy, tzn. czy będzie on:

- podatnikiem w rozumieniu art.28a ustawy o VAT

- Osobą/podmiotem niebędącym podatnikiem, o którym mowa w art.. 28a ustawy o VAT

Art. 28a ustawy o VAT
Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:
1) Ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art.. 15 ust. 2 lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności , bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art.. 15 ust. 6
b) Osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
2) Podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art.. 5 ust. 1 , uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

ZMIANY W PODATKU VAT – OD 01/01/2010r. Miejsce świadczenia usług

Art. 28b ust. 1-3 ustawy o VAT
1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art.. 28e, art.. 28f ust. 1, art.. 28g ust. 1, art.. 28i, 28j i 28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności

3. W przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.


Art. 28b ust. 4 ustawy o VAT

4. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, gdy usługi te przeznaczone są na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art.. 28c.


Od 1 stycznia 2010r., skutki podatkowe związane ze sprzedażą usług w obrocie międzynarodowym realizowanej między podatnikami, co do zasady spoczywać będą na usługobiorcy.
Niniejsza zmiana ma na celu usprawnienie funkcjonowania rynku unijnego oraz uproszczenia rozliczeń przeprowadzanych na gruncie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej.

Art.28c ust.1-3 ustawy o VAT
1.Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art.. 28d-28f, art.. 28g ust. 2, art.28h-28n.
2. W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.
3. W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2 ,miejscem świadczenia usług jest miejsce ,w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.


W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami (np.. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) miejsce świadczenia (opodatkowania) w dalszym ciągu wyznaczać będzie miejsce siedziby usługodawcy.

Powyższa reguła nie będzie miała charakteru bezwzględnego:
Wprowadzone zostaną regulacje uniezależniające miejsce świadczenia ww. usług (tj. usług wykonywanych na rzecz podmiotów/ osób nie spełniających kryteriów podatnika) od miejsca siedziby usługodawcy.

Weryfikator struktury JPK

czwartek, 7 stycznia 2010

ZMIANY W PODATKU VAT – OD 01/01/2010r. - Miejsce świadczenia usług transportowych na rzecz „niepodatników”

Usługobiorca/ Zleceniodawca = podatnik (art.. 28b ustawy o VAT)

Generalna zasada
Miejscem świadczenia usług jest miejsce siedziby lub stałego miejsca zamieszkania usługobiorcy

Wyjątki
- usługa świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy różnego od jego siedziby bądź stałego miejsca zamieszkania (miejsce świadczenia: stałe miejsce prowadzenia działalności usługobiorcy)
- brak siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności czy zamieszkania usługodawcy (miejscem świadczenia: miejsce gdzie usługobiorca zwykle prowadzi działalność lub ma zwykle miejsce pobytu
- określone rodzaje usług (np. Usługi związane z nieruchomościami)
- usługi nabywane dla potrzeb osobistych (miejscem świadczenia:art. 28c)
Usługobiorca/Zleceniodawca = podmiot nie będący podatnikiem
(art.. 28c ustawy o VAT)


Generalna zasada
Miejscem świadczenia usług jest miejsce siedziby lub stałego miejsca zamieszkania usługodawcy

Wyjątki
- usługa świadczona ze stałęgo miejsca prowadzenia działalności usługodawcy różnego od jego siedziby bądź stałęgo miejsca zamieszkania (miejsce świadczenia: stałe miejsce prowadzenia działalności)
- brak siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności czy zamieszkania usługodawcy (miejsce świadczenia: miejsce gdzie usługodawca zwykle prowadzi działalność lub ma zwykłe miejsce pobytu)
- określone rodzaje usług (np. usługi związane z nieruchomościami)
Art. 28f ustawy o VAT

1. Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.
2. Miejsce świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem ust.3
3. Miejscem świadczenia usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna.
4. Miejsce rozpoczęcia transportu, o którym mowa w ust 3, oznacza miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości do miejsca, gdzie znajdują się towary.

Miejsce świadczenia USŁUGI TRANSPORTOWEJ od 01.01.2010r.

ZMIANY W PODATKU VAT – OD 01/01/ 2010 r. Miejsce świadczenia usług

Art.. 28h ustawy o VAT (usługi pomocnicze do usług transportowych realizowane na rzecz „niepodatników”)

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług:
1) pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług,
2) wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym
- miejscem świadczenia usług jest miejsce , w którym usługi są
faktycznie wykonywane

Art. 28d ustawy o VAT (usługi pośrednictwa na rzecz „niepodatników)

Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich jest
miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja.


Usługi niematerialne wykonywane na rzecz „niepodatników” spoza UE

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę , stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług niematerialnych, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu
(art.. 28l ustawy o VAT).

Wśród usług wymienionych w art. 28l ustawy o VAT ujęto m.in..:
- Sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesja praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,
- Usług reklamy
- Usługi doradcze, inżynierski, prawnicze, księgowe, tłumaczeń
- Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne
- Usługi dostarczania (oddelegowania) personelu
- Usługi wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe,
- Usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne, elektroniczne

Art. 28e ustawy o VAT (usługi związane z nieruchomościami)

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Art. 28i ustawy o VAT (usługi restauracyjne i cateringowe)

1. Miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce , w którym usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków , statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty , miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów


Art. 28j ustawy o VAT (krótkoterminowy wynajem środków transportu)

1. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy
2. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – przez okres nieprzekraczający 90 dni.

Przykład:
Podatnik na czas delegacji służbowej trwającej 10dni wynajął samochód na terytorium Austrii od podatnika z Niemiec. Obecnie (tj.do 31.12.2009r.) usługa wynajmu samochodu opodatkowana jest w Niemczech (w kraju usługodawcy). Od 1/01/2010r. usługę tę będzie należało opodatkować w Austrii (w kraju, w którym samochód zostanie oddany do dyspozycji usługobiorcy)


Art. 28n ust. 1-2 ustawy o VAT (usługi turystyki)

1. W przypadku świadczenia usług turystyki, o których mowa w ust. 119, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania , z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku gdy usługi turystyki, o których mowa w art.. 119, są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.


Art. 28g ustawy o VAT (obowiązujący od 01.01.2011r.)

1. Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce , w którym te imprezy faktycznie się odbywają.
2. Miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana

Art. 2 ustawy nowelizującej z 23 października 2009r.
W okresie do dnia 31 grudnia 2010r, w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.


Po 1 stycznia 2010r. Podatnicy podatku VAT („krajowi) świadczący usług na rzecz podatników z innych państw – mających siedzibę zarówno w UE jak i w krajach trzecich – z tytułu dokonania tych czynności, co do zasady nie będą zobowiązani do rozliczenia podatku VAT w Polsce. Tego rodzaju transakcje określane mianem „eksportu usług” nie będą (ze względu na „przeniesienie” miejsca świadczenia do kraju usługobiorcy) podlegały opodatkowaniu VAT w naszym kraju.

Dokonujący ww. sprzedaży , usługodawcy krajowi będą zobligowani jedynie do przeprowadzenia czynności o charakterze formalno – dokumentacyjnym, tj. wystawienia faktury VAT bez kwoty podatku z adnotacją, iż podatek należny rozlicza nabywca (tzw. faktura handlowa) oraz ujawnienia transakcji w informacjach podsumowujących oraz ewidencji VAT. Ponadto, kwoty odpowiadające podstawie opodatkowania trzeba będzie wykazać w zeznaniu podatkowym (obecnie właściwa jest tutaj poz. 21 deklaracji VAT- pt. „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”)

środa, 6 stycznia 2010

EKSPORT USŁUG – OD 01/01/2010r. Obowiązek podatkowy

Art. 100 ust. 11 ustawy o VAT
Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art.. 19 ust. 19a i 19 stosuje się odpowiednio

Art. 100 ust. 10 ustawa o VAT
Na potrzeby ust. 1 pkt 4 zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, na który, zgodnie z art,.28b ma miejsce świadczenie usług, jest usługobiorca, jeżeli podatnik, o którym mowa w art.. 15 , będący usługodawcą nie posiada na terytorium tego państwa członkowskiego :
1. siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności
2. Siedziby lub stałego miejsca zamieszkania, posiada natomiast na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności lub inne miejsce prowadzenia działalności usługodawcy , jeżeli usługodawca posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności na tym terytorium, nie uczestniczy w tych transakcjach

EKSPORT USŁUG dokumentacja / dotychczasowa regulacja

§ 25 ust.1-4 rozporządzenia MF z 28.11.2008r. w sprawie m.in.. wystawiania faktur

1. Przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług , dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5 z wyjątkiem stawki i stawki podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.3. Faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 5
ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.. 27 ust. 3 pkt. 2 oraz art.. 28 ust. 3, 4,6, 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisu dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

IMPORT USŁUG – 01.01.2010 r. Podatnik z tytułu importu usług

Art.17 ust. 1 ustawy o VAT (stan prawny do 31.12.2009r.) Podatnikami są również osoby prawne , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne
1) Będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju

Brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2010r.
1) Będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby,stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju

Art.17 ust.2 ustawy o VAT (stan prawny do 31.12.2009r.)
Przepisów ust. 1 pkt. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów , od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art.. 27 ust. 3 lub art.. 28 ust. 3,4,6,7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów

Art.17 ust.1 i ust. 2 ustawy o VAT (stan prawny od 31.12.2010r.)
1a. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje się również w przypadku , gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności lub inne miejsce prowadzenia działalności usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.
2. Przepisów ust.1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art.. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów


Art. 17 ust. 3 ustawy o VAT (stan prawny do 31.12.2009r.)
Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się , jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 posiadający siedzibę ,stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 4.

Art. 17 ust. 4 ustawy o VAT (stan prawny do 31.12.2009r.)
W przypadkach wymienionych w art.. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art.. 97.

Art. 17 ust. 3 ustawy o VAT (stan prawny od 01.01.2010r.)
Przepis ust. 1 pkt. 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art.15 , a w przypadku usług, do których stosuje się art.. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Art. 17 ust. 4 ustawy o VAT – zostanie uchylony z dniem 01.01.2010r.

IMPORT USŁUG – 01.01.2010 r. Obowiązek podatkowy

Art. 19 ust. 19 ustawy o VAT (stan prawny do 31.12.2009r.)
Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. B i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14 -16 stosuje się odpowiednio do importu usług

Art. 19 ust. 19 oraz ust. 19a i 19b ustawy o VAT (stan prawny do 01.01.2010r.)19.
Przepisy ust.1, 4, 5,11, ust. 13 pkt 1 lit. B i c, pkt 2, 4, i 7-9 oraz ust. 14 -16 stosuje się odpowiednio do importu usług, z zastrzeżeniem ust. 19 a i 19b.

19a. W przypadku usług, do których stosuje się art.28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:
1. usługi, dla których w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;
2. Usług świadczone w sposób ciągły prze okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności , uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług .
19b. Do usług, o których mowa w ust. 19 a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.

EKSPORT i IMPORT USŁUG numer VAT UE

Art. 97 ust.1 ustawa o VAT (stan prawny do 31.12.2009r.)
Podatnicy, o których mowa w art.. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym , o którym mowa w art.. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności

Art. 97 ust.10 ustawy o VAT (stan prawny do 01.01.2010r.)
Podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy vat eu, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer VAT, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:
1. Dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
2. Dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
3. Świadczeniu usług, do których stosuje się art.. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku, od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej
4. Nabywaniu usług, do których stosuje się art.. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług

- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.
wypowiedzenie

WDT (stan prawny od 01.01.2010r.)

ZASADY WYKAZYWANIA I KORYGOWANIA WDT (w przypadku braku potwierdzeń!!! )

- W przypadku deklaracji VAT kwartalnych- dotychczasowe zasady nie uległy zmianie

- W przypadku deklaracji m-cznych- zmiana w ustawie o VAT!

Art. 42 ust.12 ustawy o VAT (stan prawny 01.01.2010r.)
Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

Okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art.. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art.. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2;

Okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art.. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art.. 109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.


Przykład
(WDT- okres m-czny VAT)
- dostawa WDT w marcu 2010r.
25 kwiecień 2010r.- brak dowodów do wykazania WDT w stawce0%

MOŻLIWE WARIANTY:
a) 25 maj 2010r. – jesteśmy w posiadaniu odpowiednich dokumentów do zastosowania stawki 0% w WDT
KORYGUJEMY WIĘC:
- VAT 7- za 3/2010r. Wykazując jako WDT w stawce 0%
- INFORMACJĘ UE za 3/2010r. Wykazując (ujawniając) WDT

b) 25 maj 2010r. – nie jesteśmy w posiadaniu odpowiednich dokumentów do zastosowania stawki 0% w WDT
NALICZAMY WIĘC W 5/2010r. Stawkę 22% VAT dla tego WDT, traktując jak sprzedaż krajową
- 30 czerwiec 2010r.-otrzymaliśmy dowody potwierdzające WDT :
Korygujemy więc (stornujemy) sprzedaż krajową-w rejestrze za 5/2010 (korekta VAT7)
Korygujemy więc VAT 7 za 3/2010r.-ujawniając wdt w stawce 0%
Korygujemy więc „informację podsumowującą - m-czną” za 3/2010-wykazując (ujawniając) WDT


Art. 42 ust. 12a ustawy o VAT (stan prawny od 01.01.2010r.)

12a.W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art.. 109 ust. 3 , za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowujące, o której mowa w art.. 100 ust. 1.

Z dniem 1 stycznia 2010r. Art.. 42 ust.13 ustawy o VAT zostanie uchylony

NOWELIZACJA USTAWY O VAT OD 01/01/2010r

INNE ZMIANY W VAT OD 01/01/2010r.
Kwestia, że zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, ma być dokonywany w urzędzie skarbowym tego państwa , w którym podatnik VAT ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wnioski o zwrot VAT będzie można składać w formie elektronicznej w US w Polsce.
Objęłoby to zwroty za II półrocze 2009.Termin składania wniosku wydłużony : było do końca czerwca a po zmianie do końca września roku następnego za rok poprzedni. Przyspieszenie terminu do zwrotu VAT.


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dn.23/11/2009 Nr 195,poz.1504) z mocą obowiązywania od 1stycznia 2010r.

PODSTAWA ZMIAN:
- Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dn.12 lutego 2008-miejsce świadczenia usług.
- Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dn.12 lutego 2008-zwrot VAT w innych krajach UE
- Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dn.16 grudnia 2008- informacje podsumowujące